ALGEMENE VOORWAARDEN van Kantoor mr. Geerts 

Artikel 1

Kantoor mr. Geerts, tevens handelende onder de naam Rechtspraktijk mr. J.C.B.C. Geerts, (KvK-nummer: 70658544)

gevestigd te 5391 GB Nuland aan Den Hoogenkant 12,

zal hierna worden aangeduid als “het kantoor” en/of “de opdrachtnemer”. Het kantoor wordt gedreven door mr. J.C.B.C. (Jack) Geerts, oud-advocaat, thans juridisch adviseur te Nuland, die het kantoor als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van kantoor aan het kantoor of de medewerkers van het kantoor verstrekken voor het verrichten van juridische werkzaamheden of als arbiter, zulks vanaf 6 december 2019.

Artikel 2

Het kantoor geldt steeds als opdrachtnemer. Het kantoor aanvaardt de opdracht onder haar verantwoordelijkheid.  Het kantoor zal de rechtsbijstand naar beste weten en kunnen verlenen. De medewerkers die voor het kantoor werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Het kantoor sluit hierdoor volledig en uitdrukkelijk -voor zover rechtens mogelijk- iedere aansprakelijkheid uit wegens beroepsfouten of anderszins. De aansprakelijkheid blijft in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door het kantoor aan opdrachtgever in rekening is gebracht gedurende 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling. De aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan € 5.000.

Indien het kantoor bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de hulp van derden is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk. Bij de keuze van deze derden zal het kantoor de vereiste zorgvuldigheid betrachten en indien dit redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt omtrent de inschakeling van derden overleggen. De verplichting om overleg te plegen geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders.

Artikel 3

Voor verleende rechtsbijstand is, behoudens andersluidende afspraak, door cliënt aan het kantoor een vergoeding verschuldigd op basis van de bestede tijd en het geldende tarief. De vergoeding bestaat uit het honorarium, te vermeerderen met btw en verschotten.

Het tarief kan van jaar tot jaar per 1 januari worden verhoogd.

De kosten zullen bij wege van voorschot en voor het overige periodiek in rekening worden gebracht. Betaling van de voorschotnota dient per omgaande te geschieden. Betaling van de overige declaraties dient binnen drie weken na de factuurdatum door bijschrijving op de op de declaratie vermelde kantoorrekening te geschieden. Bij niet-tijdige betaling zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4

Voor zover deze niet door cliënt zijn teruggenomen, worden originele dossierstukken tot 7 jaar na sluiting van het dossier digitaal bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

Artikel 5

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van al diegenen die voor het kantoor op enigerlei wijze werkzaam zijn.

Artikel 6.
Van deze voorwaarden afwijkende nadere afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Op de overeenkomst van partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie d.d. december 2019.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor mr. Geerts

Artikel 1

Advocatenkantoor mr. Geerts, tevens handelende onder de naam Rechtspraktijk mr. J.C.B.C. Geerts, gevestigd en kantoorhoudende te 5242 AN Rosmalen aan de Willem de Zwijgerlaan no. 13, (KvK-nummer: 70658544) zal hierna worden aangeduid als “het kantoor” en/of “de opdrachtnemer”. Het kantoor wordt gedreven door mr. J.C.B.C. (Jack) Geerts, advocaat te Rosmalen, die het kantoor als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van kantoor aan het kantoor of de medewerkers van het kantoor verstrekken voor het verlenen van juridische bijstand als advocaat of voor het verrichten van juridische werkzaamheden als arbiter en/of fiscaal jurist.

Artikel 2

Het kantoor geldt steeds als opdrachtnemer. Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Dit houdt in dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht aanvaardt onder haar verantwoordelijkheid en laat uitvoeren door een aan haar verbonden advocaat. Het kantoor zal de rechtsbijstand naar beste weten en kunnen verlenen. De medewerkers die voor het kantoor werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Het kantoor is verzekerd voor de aansprakelijkheid wegens beroepsfouten jegens cliënten en/of derden. De polis ligt op kantoor ter inzage.

Het kantoor ziet zich genoodzaakt iedere aansprakelijkheid wegens beroepsfouten uitdrukkelijk uit te sluiten indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op dekking of uitbetaling geeft.

Indien het kantoor bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de hulp van derden is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk. Bij de keuze van deze derden zal het kantoor de vereiste zorgvuldigheid betrachten en indien dit redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt omtrent de inschakeling van derden overleggen. De verplichting om overleg te plegen geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders.

Artikel 3

Voor verleende rechtsbijstand is, behoudens andersluidende afspraak, door cliënt aan het kantoor vergoeding verschuldigd op basis van de bestede tijd en het geldende tarief. Het uurtarief is gebaseerd op de ervaringsjaren van de behandelend advocaat. De vergoeding bestaat uit het honorarium, een opslag daarover van 7% voor kantoorkosten, te vermeerderen met btw en verschotten.

Het tarief kan van jaar tot jaar per 1 januari worden verhoogd.

De kosten zullen bij wege van voorschot en voor het overige maandelijks in rekening worden gebracht. Betaling van de voorschotnota dient per omgaande te geschieden. Betaling van de maandelijkse declaraties dient binnen drie weken na de factuurdatum door bijschrijving op de op de declaratie vermelde kantoorrekening te geschieden. Bij niet-tijdige betaling zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4

Voor zover deze niet door cliënt zijn teruggenomen, worden originele dossierstukken tot 7 jaar na sluiting van het dossier bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

Artikel 5

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van al diegenen die voor het kantoor op enigerlei wijze werkzaam zijn.

Van deze voorwaarden afwijkende nadere afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Op de overeenkomst van partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie d.d. januari 2018.

 

 

 

Disclaimer/privacyverklaring

 

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. De informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen advies in. Mr. Geerts aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Mr. Geerts is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op deze website berusten bij mr. Geerts en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mr. Geerts. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Mr. Geerts behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor en geeft geen toestemming voor het gebruik van dit logo door derden. Mr. Geerts behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken. 

Websitestatistieken
Mr. Geerts maakt gebruik van websitestatistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers. 

Privacy
Het kantoor van mr. Geerts verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Daarbij worden de toepasselijke wet- en regelgeving in acht genomen. Persoonsgegevens worden door mr. Geerts alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kantoor mr. Geerts verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, websites, betaalgegevens, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer financiële gegevens betreffen.

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-het aanmaken en beheren van (juridische) documenten en (archief)dossiers;
-tijdregistratie;
-facturatie en debiteurenbeheer;
-verzenden van correspondentie, nieuwsbrieven en/of mailingen;
-om u te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
-om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-om diensten en producten aan u te kunnen leveren, waaronder advies- of procesrechtsbijstand. 

Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat en indien sprake is van een rechterlijk bevel. Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van sollicitaties.

Persoonsgegevens kunnen door het kantoor en door het kantoor ingeschakelde verwerkers worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. Met de verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan het postadres van kantoor of aan info@mrgeerts.nl.

U heeft het recht het kantoor te verzoeken u inzage te verlenen in uw door het kantoor als verantwoordelijke in de zin van de wet verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan het postadres van kantoor of aan info@mrgeerts.nl

De veiligheid van uw gegevens
Het kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Bewaartermijn
Het kantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn ten minste zeven jaar en ten hoogste twintig jaar na afronding van de laatste dienstverrichting.

 

 

620000/18-00230558 

 

 

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor mr. Geerts

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of

de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de

declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen

Advocatenkantoor mr. Geerts en de cliënt.

2. Mr. J.C.B.C. Geerts draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op

een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Advocatenkantoor mr. Geerts heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn

opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar

mr. J.C.B.C. Geerts, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met

vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling

geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

 620000/18-00229934 JG/SvA