NIEUWS

Schadeclaim wegens onrechtmatig overheidsbesluit; bevoegdheid

Op 2 augustus 2017 heeft de rechter geoordeeld dat een verzoek tot het
toekennen van schadevergoeding vanwege een onrechtmatig overheidsbesluit
ontvankelijk is bij de bestuursrechter, zolang niet meer wordt gevorderd dan
€ 25.000,-- en de zaak nog niet bij de burgerlijke rechter aanhangig is. 

Lees meer...

Nieuwe wettelijke betalingstermijnen

In maart 2013 zijn de betalingstermijnen voor zakelijke transacties en
voor transacties met de overheid reeds wettelijk geregeld. Per 1 juli 2017
zijn de regels aangescherpt.

Wordt een geldsom die verschuldigd is op basis van een handelsovereenkomst
niet betaald op de overeengekomen datum, dan wel indien geen datum
overeengekomen is, niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of,
indien dat later is, binnen 30 dagen na de dag van de ontvangst van de
prestatie, dan is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als de ontvanger
de prestatie nog mag beoordelen, dan kan een langere termijn gelden.

Lees meer...

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Op 28 maart 2017 heeft het parlement een initiatiefwet aangenomen om
de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd
partners te beperken. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018. 

Lees meer...

Deponering jaarstukken

Vennootschappen moeten voortaan hun jaarstukken uiterlijk binnen twaalf
maanden na afloop van het boekjaar deponeren. Voorheen was deze termijn
dertien maanden. De nieuwe termijn is in werking getreden op 1 november
2015 en gaat derhalve gelden voor jaarrekeningen die worden opgesteld
over de boekjaren die aanvangen op 1 januari 2016 of later. In de praktijk
zal daarmee thans nu dus rekening moeten worden gehouden.

Lees meer...

Het aandelenregister

Ingevolge de zogenoemde vierde Europese antiwitwaslijn zijn alle EU-lidstaten
verplicht een centraal UBO-register in te stellen. Daarin worden de uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
geregistreerd. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”.

Lees meer...

Aansprakelijkheid commanditaire vennoot

Een commanditaire vennoot mag zich niet met het extern beheer van de
onderneming van de firma bezighouden. Doet hij dit toch, dan is de sanctie
hoofdelijke aansprakelijkheid van de commandiet. De Hoge Raad heeft deze
regel afgezwakt in een uitspraak van 29 mei 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1413).

Lees meer...

Europees conservatoir bankbeslag

Vanaf 18 januari 2017 is het krachtens de EU-Verordening conservatoir bankbeslag
mogelijk om in internationale zaken beslag op bankrekeningen in de Europese Unie
te leggen. De werking is beperkt tot geldvorderingen in burgerlijke en handelszaken.
Het moet bovendien gaan om een internationale zaak.

Lees meer...

Bestuursverbod

Vanaf 1 juli 2016 bestaat de mogelijkheid dat de rechter bepaalt dat een
bestuurder van een rechtspersoon maximaal vijf jaar niet meer wordt benoemd
tot bestuurder of commissaris.

Lees meer...

Huurrecht

Sedert 1 juli 2016 geldt een nieuwe regeling voor de beëindiging van een categorie
huurovereenkomsten voor bepaalde tijd met betrekking tot woonruimte.

Lees meer...

Oneerlijke handelspraktijken

Het Burgerlijk Wetboek bevat reeds regelingen waarbij consumenten speciaal worden
beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, waaronder misleiding. Per 1 juli 2016
is deze regeling ook uitgebreid met misleidende reclame jegens een ander die handelt
in de uitoefening van zijn bedrijf.

Lees meer...

Aansprakelijkheid toetredende firmant v.o.f.

In de zaak Hoekzema tegen het Pensioenfonds heeft de Hoge Raad op
13 maart 2015 bepaald dat een persoon die als beherend vennoot toetreedt
tot een vennootschap onder firma ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de
schulden die zijn ontstaan vóór het tijdstip van zijn toetreding. 

Lees meer...

Het vervalbeding in een verzekeringsovereenkomst

In zijn uitspraak van 7 maart 2014, NJ 2014 nr. 333, heeft de Hoge Raad
zich uitgelaten over het beroep van een verzekeraar op een vervalbeding in
de polis. De verzekerde werd verweten dat hij onvoldoende gegevens had
verstrekt. 

Lees meer...

Uniforme regels voor internationale nalatenschappen

Op 17 augustus 2015 is de Erfrechtverordening in werking getreden.
Daardoor gelden binnen de Europese Unie uniforme regels van internationaal
privaatrecht op erfrechtelijk terrein. De bedoeling is om de vererving en de
afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen eenvoudiger en minder
kostbaar te maken. 

Lees meer...

Oneerlijke bedingen in consumentencontracten

Zowel nationaal maar ook Europees zijn er regels om te voorkomen dat
consumenten gebonden zijn aan bepalingen in algemene voorwaarden
die onredelijk bezwarend of unfair zijn.

Lees meer...

Arbitrage; mediation en digitaal procederen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Arbitragewet in werking getreden.
Deze opent onder meer de mogelijkheid gebruik te maken van digitale middelen
zoals het per e-mail uitwisselen van processtukken. Partijen krijgen meer
vrijheid om zelf afspraken te maken over de procedure. Het arbitraal vonnis
behoeft niet langer te worden gedeponeerd. 

Lees meer...

Overheidshandelen en schadevergoeding

Als een burger onevenredige schade lijdt als gevolg van overheidshandelen,
dan kan dat soms leiden tot een aanspraak op schadevergoeding, ook al is er
geen sprake van een onrechtmatige daad. 

Lees meer...

Concernleningen en onderlinge draagplicht

In een uitspraak van 13 juli 2012 heeft de Hoge Raad een oordeel gegeven
over de onderlinge draagplicht tussen een tweetal vennootschappen die deel
uitmaakten van een concern en die gezamenlijk een bankkrediet hadden
verkregen. 

Lees meer...

Hoge Raad beschermt zzp’er

In een uitspraak van 23 maart 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat een opdrachtgever in beginsel
aansprakelijk is voor schade die een zzp’er lijdt bij een bedrijfsongeval.

Lees meer...

Normering incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten ingevoerd.
De buitengerechtelijke incassokosten worden volgens een besluit dat hoort bij
deze wet voortaan berekend volgens een vaste staffel. Bovendien zijn deze
kosten aan een maximum gebonden.

Lees meer...