Arbitrage; digitaal procederen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Arbitragewet in werking getreden.
Deze opent onder meer de mogelijkheid gebruik te maken van digitale middelen
zoals het per e-mail uitwisselen van processtukken. Partijen krijgen meer
vrijheid om zelf afspraken te maken over de procedure. Het arbitraal vonnis
behoeft niet langer te worden gedeponeerd. 

De procedures bij de rechter over de eventuele vernietiging van arbitrale
uitspraken worden gecentraliseerd bij het Gerechtshof. Dit kan de zaak
zonodig ook terugverwijzen naar arbiters voor herstel van bepaalde gebreken.
Consumenten moeten steeds een maand bedenktijd krijgen om al of niet
mee te werken aan arbitrage, anders is het arbitraal beding vernietigbaar 
(volgens artikel 6:236 onder n BW).
Met deze wet wordt het Nederlands arbitragerecht gemoderniseerd. De regeling
geldt zowel voor nationale als internationale arbitrage.

Ook de overheidsrechtspraak in civiele zaken moet worden gemoderniseerd en bespoedigd. De operatie tot digitalisering in civiele zaken is evenwel gestaakt De civiele procedure zal wel op een aantal punten worden vereenvoudigd en versneld. Zo komt het recht op pleidooi in de procedure in eerste aanleg te vervallen. Ook worden de termijnen voor procesvoering verkort.

Terug naar nieuws