Oneerlijke bedingen in consumentencontracten

Zowel nationaal maar ook Europees zijn er regels om te voorkomen dat
consumenten gebonden zijn aan bepalingen in algemene voorwaarden
die onredelijk bezwarend of unfair zijn.

In een uitspraak van 13 september 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld
dat de rechter zelf (ambtshalve) verplicht is om te onderzoeken of er
sprake is van dergelijke oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden.
Ook als partijen er geen beroep op doen moet de rechter dus onderzoeken
of een beding oneerlijk is als hij daarvoor aanleiding ziet. Op die grond
werd een bedongen contractuele rente van 2% per maand door de
Europese rechter al eerder aangemerkt als oneerlijk. Volgens de Hoge Raad
kan van een oneerlijk beding ook sprake zijn in een koop-aannemingsovereenkomst
met een consument. In de bijbehorende algemene voorwaarden werd een
contractuele rente bedongen die veel hoger was dan de wettelijke rente.
Zelfs in verstekzaken, waarin de gedaagde dus niet verschijnt, moet de
rechter onderzoeken of dergelijke bepalingen wel stand kunnen houden.
Gebruikers van algemene voorwaarden moeten er dan ook rekening mee
houden dat deze lang niet altijd stand houden, in het bijzonder in consumententransacties.

Terug naar nieuws