Het vervalbeding in een verzekeringsovereenkomst

In zijn uitspraak van 7 maart 2014, NJ 2014 nr. 333, heeft de Hoge Raad
zich uitgelaten over het beroep van een verzekeraar op een vervalbeding in
de polis. De verzekerde werd verweten dat hij onvoldoende gegevens had
verstrekt. 

Het betrof een rechtsbijstandsverzekering waarbij verzekerde niet 
had gereageerd op een concept-deskundigenrapport, waarna de 
rechtsbijstandsverzekeraar de verdere behandeling had gestaakt.
De verzekeraar kwam een dergelijk beroep op het vervalbeding alleen toe
indien hij gemotiveerd de verzekerde had medegedeeld dat deze zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en dat de verzekeraar
daardoor in zijn redelijke belangen is geschaad. Die nadelen moeten
bovendien voldoende klemmend zijn.

Terug naar nieuws