Oneerlijke handelspraktijken

Het Burgerlijk Wetboek bevat reeds regelingen waarbij consumenten speciaal worden
beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, waaronder misleiding. Per 1 juli 2016
is deze regeling ook uitgebreid met misleidende reclame jegens een ander die handelt
in de uitoefening van zijn bedrijf.

Ingevolge artikel 194 van Boek 6 BW is een aanbod van goederen of diensten dat
misleidend is jegens een andere partij onrechtmatig en kan ontbinding worden gevraagd.
De bepaling heeft tot doel acquisitiefraude jegens ondernemers tegen te gaan. Anders dan
de regeling voor consumenten heeft de ondernemer die misleid wordt niet de bevoegdheid
om tot vernietiging over te gaan van de transactie die door de misleidende reclame tot
stand komt. Wel heeft hij recht op schadevergoeding en ontbinding.

Terug naar nieuws