Normering incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten ingevoerd.
De buitengerechtelijke incassokosten worden volgens een besluit dat hoort bij
deze wet voortaan berekend volgens een vaste staffel. Bovendien zijn deze
kosten aan een maximum gebonden.

Het gaat hierbij om de kosten die een schuldeiser moet maken om een geldvordering
te innen bij een schuldenaar die weigert te betalen. De regeling is bedoeld om
enerzijds consumenten te beschermen en anderzijds ondernemers te hulp te komen.
Zij kunnen in alle gevallen buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen,
ook als dat in hun algemene voorwaarden niet is geregeld. Aan consumenten mogen
geen hogere kosten in rekening worden gebracht dan volgens de staffel.
Bij handelstransacties kunnen wel hogere incassokosten verschuldigd zijn indien dit
in de overeenkomst zelf of in de daarbij geldende algemene voorwaarden is opgenomen.
In deze gevallen zal de rechter wel steeds toetsen of de incassokosten in redelijkheid
zijn gemaakt en ook qua omvang redelijk zijn. Voor consumenten geldt voortaan een
minimumbedrag aan incassokosten van € 40,-- en een maximumbedrag van € 6.775,--.
Wel moet steeds een sommatie uitgaan waarin een redelijke betalingstermijn van
veertien dagen in acht genomen wordt. De regeling geldt voor die gevallen waarin de
schuldenaar op of na 1 juli 2012 in gebreke is gebleven om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/De-staffel-buitengerechtelijke-incassokosten-(BIK)-vanaf-1-juli-2012.aspx

Terug naar nieuws