Nieuwe wettelijke betalingstermijnen

In maart 2013 zijn de betalingstermijnen voor zakelijke transacties en
voor transacties met de overheid reeds wettelijk geregeld. Per 1 juli 2017
zijn de regels aangescherpt.

Wordt een geldsom die verschuldigd is op basis van een handelsovereenkomst
niet betaald op de overeengekomen datum, dan wel indien geen datum
overeengekomen is, niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of,
indien dat later is, binnen 30 dagen na de dag van de ontvangst van de
prestatie, dan is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als de ontvanger
de prestatie nog mag beoordelen, dan kan een langere termijn gelden.

Partijen bij een handelstransactie kunnen een betalingstermijn overeenkomen
van maximaal 60 dagen. Een langere termijn is alleen in uitzonderingsgevallen
toegestaan als dit niet kennelijk onbillijk is tegenover de schuldeiser. Daarbij
wordt gelet op de objectieve redenen die de schuldenaar heeft om af te wijken
van de 60 dagen termijn, de aard van de prestatie en of er sprake is van een
aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken.

Grote ondernemers kunnen in geen geval jegens MKB ondernemers een langere
termijn dan 60 dagen bedingen voor betaling. Een afwijkend beding is nietig.
Voor overeenkomsten met de overheid geld een uiterste dag van betaling van
30 dagen. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd, doch
maximaal tot 60 dagen.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar ingaande
1 juli 2017.

Terug naar nieuws